Centrum Zaopatrzenia Szkół i Biur

tel./fax.: 17 860 00 89
tel.: 17 863 30 09

handel@cezasrzeszow.pl

CEZAS Rzeszów
35-205 Rzeszów, ul. Torowa 7

Koszyk 0.00 ZŁ
0

Program rządowy  Aktywna tablica  2023

Kto może otrzymać wsparcie?

Wsparciem finansowym w ramach programu w 2023 roku zostaną objęte:

Kwoty wsparcia

Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych. W latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z programu tylko raz przy założeniu, że:

20 sierpnia 2021 roku Rada Ministrów przyjęła nowelizację programu „Aktywna tablica”. Jej celem było doprecyzowanie i wyjaśnienie regulacji zawartych w programie 
w związku z  uwagami i zapytaniami zgłaszanymi przez szkoły, organy prowadzące szkoły oraz wojewodów. 

Finansowanie

Planowany łączny koszt realizacji programu wynosi 361 mln 455 tys. zł, z czego 290 mln zł będzie pochodzić z budżetu państwa, natomiast wkład własny organów prowadzących będących jednostkami samorządu terytorialnego, osobami prawnymi innymi niż jednostki samorządu terytorialnego lub osobami fizycznymi wynosić będzie 71 mln 455 tys. zł. Na realizację programu w 2023 roku przeznaczono z budżetu państwa 60 mln zł. Program finansowany jest w 80 proc. ze środków budżetu państwa i w 20 proc. z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Za wkład własny uważa się: 

Aby spełnić warunek polegający na konieczności zapewnienia wkładu własnego, dopuszcza się połączenie wkładu finansowego i rzeczowego.

W  ramach finansowego wkładu własnego katalog możliwego do zakupienia sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii nie jest ograniczony zakresowo, więc organ prowadzący szkołę ma możliwość zakupu dowolnie wybranego sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do  terapii, wykorzystujących TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) do 20 proc. wartości całego zadania. Jeżeli wsparcie finansowe będzie przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz.  38 i 694), wkład własny organu prowadzącego będącego jednostką samorządu terytorialnego, wynosi co najmniej 50 proc. kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Obowiązujące terminy

W 2023 roku szkoły będą mogły wnioskować o udział w programie do 15 maja, a organy prowadzące do 30 maja.

Kwalifikacja wniosków nastąpi do 30 czerwca. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do 31 sierpnia

Możliwość zmiany wniosku o udział w programie „Aktywna tablica” 2023

W związku z pytaniami dotyczącymi możliwości zmiany wniosku o udział w programie „Aktywna tablica” (kalkulacja kosztów) w zakresie rodzaju i kwoty zakupu, uprzejmie informujemy, że wsparcie finansowe jest udzielane w formie dotacji, tj. na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305). Zgodnie z art. 150 powyższej ustawy dysponent części budżetowej, udzielając dotacji celowej, w tym jednostce sektora finansów publicznych, zawiera umowę, która określa w szczególności: szczegółowy opis zadania, w tym m.in. cel, na jaki dotacja została przyznana  i termin jego wykonania,  wysokość udzielonej dotacji oraz termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

Podstawą do sporządzenia umowy z organem prowadzącym są wnioski o udział w programie oraz wnioski o udzielnie wsparcia finansowego, które zawierają m.in. rodzaj oraz łączną planowaną kwotę zakupu pomocy dydaktycznych  z uwzględnieniem wkładu własnego zapewnionego przez organ prowadzący.

W związku z powyższym po zakończeniu kwalifikacji wniosków nie jest możliwa ich zmiana w zakresie rodzaju sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem. Może natomiast ulec zmianie kwota zakupu poszczególnych urządzeń, pomocy i narzędzi do terapii z udzielonej dotacji oraz finansowego wkładu własnego, ponieważ na etapie składania wniosku jest to jedynie kalkulacja kosztów. 

Ponadto informujemy, że w ramach udzielonego wsparcia finansowego dokonuje się – zgodnie z założeniami programu – zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych i narządzi do terapii dla zakwalifikowanych szkół, natomiast dostawcy tych urządzeń i oprogramowania powinni być zobligowani umownie do zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną, a także zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji, obsługi urządzeń oraz oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych, uwzględniając konieczność stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów.

W związku z powyższym koszty montażu pomocy dydaktycznych oraz szkoleń technicznych dla nauczycieli nie będą stanowiły podstawy do ich uznania i rozliczenia w ramach przyznanej dotacji i jako takie nie powinny widnieć na przedstawianych do rozliczenia rachunkach.

Dodatkowe informacje 

Ze względu na docierające do MEiN informacje o komentarzach zamieszczonych na różnych portalach internetowych dotyczących zakupu pomocy dydaktycznych określonych w programie „Aktywna tablica” informujemy, że informacje zamieszczane na portalach pochodzą od podmiotów zewnętrznych, które nie są związane z MEiN.

Nowe wnioski dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących

W 2023 roku obowiązują nowe wnioski dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących:

W 2023 roku obowiązują nowe wnioski dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących:

UWAGA: Wymieniony we wnioskach sprzęt oraz wszystkie pozostałe pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii, o których mowa w § 2 ust. 3-7 rozporządzenia, muszą spełniać wymagania niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w celu stosowania TIK na zajęciach, o których mowa w art. 109 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz będą spełniać warunki określone  w  § 2 ust. 12 rozporządzenia. Szkoła zrealizuje w 100 proc. obowiązkowe działania merytoryczne, wymagane w związku z otrzymanym wsparciem finansowym, określone w § 6 rozporządzenia.    

 

Pokaż w sposób:
Monitor interaktywny AVTEK TS7 Mate '65'75' - O%VAT+montaż gratis
5500.00 zł
Zobacz opis
Monitor interaktywny AVTEK TS7Lite 55'65'75'86' O%VAT+montaż gratis
6300.00 zł
Zobacz opis
Monitor interaktywny LG 65TR3DK/75TR3DK/86TR3DK O%VAT+montaż gratis
6400.00 zł
Zobacz opis
Monitor interaktywny NEWLINE LYRA TT-6523AQ/7523QA/8623QA O%VAT+montaż gratis
6000.00 zł
Zobacz opis
Monitor interaktywny NEWLINE ELARA TT-6522Q/7522Q/8622Q O%VAT+montaż gratis
9800.00 zł
Zobacz opis
Monitor interaktywny 65" IIYAMA ProLite TE6512MIS/7512MIS O%VAT+montaż gratis
5500.00 zł
Zobacz opis
Komputer Avtek OPS 4K i5 1135G7 OPS Standard
3400.00 zł
Zobacz opis
Komputer OPS WB5B820W(lic.W10 PRO)
3891.00 zł
Zobacz opis
Tablica interaktywna TT-BOARD 80
3100.00 zł
Zobacz opis
Tablica interaktywna TT-BOARD 80/90 Pro
3800.00 zł
Zobacz opis
Głośnik Avtek Soundbar 2.1
369.00 zł
Zobacz opis
Głośniki aktywne Vision SP-1900P
1129.00 zł
Zobacz opis
Głośniki pasywne Vision SP-1800 (2x25W) Białe
699.00 zł
Zobacz opis
Głośniki aktywne sufitowe Vision CS-1900P
1399.00 zł
Zobacz opis
Zestaw głośników ściennych Elipse-5T
542.00 zł
Zobacz opis
Zestaw głośników ściennych Elipse 6B
605.00 zł
Zobacz opis
Głośnik akumulatorowy LiveStar SB12 12 cali,odtwarzacz USB/SD,mikrofon bezprzewodowyLiveStar SB12
1039.35 zł
Zobacz opis
Mikrofon Zestaw Bezprzewodowy MSH-110
680.00 zł
Zobacz opis
Mikrofon bezprzewodowy z głośnikiem Avtek Soundbar 2.1
898.99 zł
Zobacz opis
Zestaw pracownie przyrodnicze: biologia
5799.00 zł
Zobacz opis
Projektor Vivitek DX273
2400.00 zł
Zobacz opis
Projektor Vivitek DX273-EDU
2600.00 zł
Zobacz opis
Projektor Vivitek DW275
2570.00 zł
Zobacz opis
Projektor Vivitek DW275-EDU
2700.00 zł
Zobacz opis
Projektor ViewSonic PA503S
1724.00 zł
Zobacz opis
Projektor ViewSonic PA503W
2050.00 zł
Zobacz opis
Projektor Vivitek DX283-ST-EDU
3199.00 zł
Zobacz opis
Projektor Epson EB-X06
2781.00 zł
Zobacz opis
Projektor ACER S1286H krótka projekcja
2200.00 zł
Zobacz opis
mTalent POTRAFIĘ. Obszar matematyczny (klasy 4-6)
1490.00 zł
Zobacz opis
mTalent POTRAFIĘ. Obszar polonistyczny (klasy 4-6)
1490.00 zł
Zobacz opis
mTalent Matematyka. Dyskalkulia
2490.00 zł
Zobacz opis
mTalent Trudności w pisaniu
1690.00 zł
Zobacz opis
mTalent Ortografia
1490.00 zł
Zobacz opis
mTalent Koncentracja i pamięć
2490.00 zł
Zobacz opis
mTalent Czytanie SY-LA-BA-MI cz. 1
890.00 zł
Zobacz opis

Prawa autorskie © 2016 Cezas Rzeszów - Centrum Zaopatrzenia Szkół i Biur
Zobacz Politykę Prywatności

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Projektowanie stron Rzeszów

Strona korzysta z plików cookies i przetwarza dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Zamknij komunikat