Cezas Rzeszów - druki szkolne, meble szkolneCentrum Zaopatrzenia Szkół i Biur - kontakt / 01 marca 2017
Centrum Zaopatrzenia Szkół i Biur

CEZAS Sp. z.o.o
35-205 Rzeszów
ul. Torowa 7
tel./fax.(017) 860 00 89
tel.(017) 863 30 09
handel@cezasrzeszow.pl
Szukaj:

Indywidualizacja procesu nauczania Rzeszów Podkarpacie

Projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych  wynika z realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku. Wsparcie działań szkoły zapewni projekt systemowy przewidziany do realizacji w ramach Poddziałania 9.1.2 POKL: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Działania projektu są spójne i wzajemnie uzupełniające się z działaniami realizowanymi przez MEN.

Celem działań podejmowanych w ramach projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III szkoły podstawowej w latach 2010 - 2013. Cele te zostaną zrealizowane poprzez zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami, zwiększenie zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania oraz podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

O fundusze na realizację projektu mogą wnioskować wyłącznie organy prowadzące szkoły. Pieniądze będzie mogła otrzymać każda szkoła, która spełni zaprezentowane poniżej standardy pracy zgodne z nową postawą programową określone w Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

(źródło MEN).

 

 

Osiągnięcie Standardów I - III daje szansę realizacji projektu, czyli Standardów IV-V

 

Standard I:

Sformowanie w szkole zespołu nauczycieli odpowiedzialnych za opracowanie, wdrożenie i realizację działań na rzecz indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I - III.
Skład zespołu: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz inni nauczyciele bezpośrednio pracujący z uczniami klas I - III (np. nauczyciel świetlicy szkolnej, pedagog, psycholog, nauczyciel bibliotekarz i in.)
  Zadania zespołu:
 • Rozpoznanie potrzeb uczniów w zakresie indywidualizacji;
 • Analiza wyników rozpoznania;
 • Opracowanie/modyfikacja programów nauczania dostosowanych do potrzeb uczniów (uwzględniających indywidualizację pracy z dzieckiem);
 • Monitorowanie realizacji programów;
 • Ocena skuteczności działań.

 

Standard II:

Realizacja przez nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne opracowanych programów nauczania, które uwzględniają działania na rzecz indywidualizacji pracy z uczniem.
  Programy nauczania: Opisują wykorzystywane metody i formy pracy w odniesieniu do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zarówno szczególnie uzdolnionych, jak i uczniów wykazujących specyficzne trudności w uczeniu się; Zawierają propozycje indywidualizacji pracy z uczniami podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w zależności od potrzeb i możliwości;
 • Opisują prowadzone podczas lekcji ćwiczenia, propozycje zadań do rozwiązania, czynności do wykonania, prowadzone obserwacje, wykonywane doświadczenia, wykorzystywane pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne.

 

Standard III:

Doskonalenie umiejętności zawodowych przez nauczycieli zgodnie z wynikami wstępnego rozpoznania potrzeb i zaplanowanych do realizacji zajęć wspierających uczniów m. in. poprzez samokształcenie, z 1% odpisu na doskonalenie wynikającego z art. 70 a Karty Nauczyciela oraz wykorzystując inne dostępne środki finansowe (np. Priorytet IX POKL).

 

Standard IV:

Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły - zakup pomocy dydaktycznych wynikający ze zdiagnozowanych potrzeb uczniów w ramach indywidualizacji oraz specjalistycznego sprzętu (np. oprogramowania, pakietów do diagnozowania i korygowania dysfunkcji oraz dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej). Sprzęt zakupiony w ramach programu powinien odpowiadać rozpoznanym potrzebom i zaplanowanym zajęciom dodatkowym, które będą realizowane przez szkołę.

( Na naszej stronie znajdziesz wiele produktów, które można wykorzystać do realizacji standardu IV )

 

Standard V:

Oferta dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, opracowana przez zespół nauczycieli dla uczniów:
 • wykazujących specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, w tym także dla zagrożonych ryzykiem dysleksji;
 • przejawiających trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
 • z zaburzeniami rozwoju mowy (zajęcia logopedyczne); którzy mają trudności w komunikacji społecznej (zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne);
 • z wadami postawy (zajęcia z gimnastyki korekcyjnej);
 • niepełnosprawnych (specjalistyczne zajęcia terapeutyczne np. hipoterapia, muzykoterapia, dogoterapia);
 • uzdolnionych (zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem nauk
 • matematyczno-przyrodniczych, np. prowadzenie obserwacji przyrodniczych).
Zajęcia dodatkowe, są kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych (zgodnie ze standardem II)
  Zajęcia dodatkowe powinny być realizowane z zastosowaniem następującej zasady:
 • szkoła licząca w klasach I-III do 69 uczniów, powinna realizować przynajmniej 2 rodzaje zajęć,
 • szkoła licząca w klasach I-III 70 uczniów i więcej, powinna realizować przynajmniej 4 rodzaje zajęć.

Liczba godzin przeznaczonych na jeden rodzaj zajęć, nie może być mniejsza niż 30 w ciągu jednego roku szkolnego.

Uczniowie i uczennice klas I-III szkół podstawowych mogą być jednocześnie uczestnikami programów rozwojowych szkół oraz programów indywidualizacji procesu nauczania i wychowania, przy zachowaniu zasady braku możliwości podwójnego finansowania tych samych wydatków.
 

( Na naszej stronie znajdziesz wiele produktów, które można wykorzystać do realizacji standardu V )


Ministerstwo Edukacji Narodowej dzięki realizacji programu w znaczący sposób chce zwiększyć stopień i zakres wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania, motywujących dzieci do czynnego udziału w zajęciach (np. poprzez stosowanie metody dramy, gier dydaktycznych czy inscenizacji), a także poszerzyć dostępność i podnieść jakość wsparcia oraz pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów, w szczególności tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekty indywidualizacji są elementem reformy edukacji i obejmują zmianę sposobu pracy szkoły.

Projekt będzie nadzorowany przez urzędy marszałkowskie lub wojewódzkie urzędy pracy, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczących lub Instytucji Pośredniczących Ii stopnia. Decyzje o rozpoczęciu wdrażania projektu w każdym województwie podejmują poszczególne urzędy marszałkowskie. Zgodnie z decyzją marszałków województw, od 2010 roku projekt będzie realizowany w dziewięciu województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i wielkopolskim.

Termin wdrożenia projektu w pozostałych województwach zostanie ustalony przez marszałków poszczególnych samorządów.
Na realizację zadań w ramach projektu samorządy będą mogły przeznaczyć w sumie 150 milionów euro, czyli około 624 miliony złotych, w latach 2010 - 2013.

Informacje o projekcie - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III zostały zaczerpnięte ze strony internetowej MEN (www.men.gov.pl)

 

Oferta nowych produktów  w przygotowaniu

Prawa autorskie CEZAS Rzeszów © 2013
Realizacja: web-styl.pl, CMS: zdzislowicz.pl